Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2021.
 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

         MatchForce Jobcoaching B.V., KvK nummer 62642898       
Willem de Zwijgerlaan 60 te Voorschoten, 085 – 002 75 66, info@matchforce.nl

MatchForce verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
MatchForce verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld 1e ziektedag, Functie Mogelijkheden Lijst, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek). De Verwerking van gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Burgerservicenummer
 • Inhoud van communicatie
 • Curriculum Vitae
 • Testresultaten (bijvoorbeeld beroepentest)

Doeleinden
MatchForce verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat MatchForce hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • De bescherming van haar financiële belangen
 • De verbetering van haar diensten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan MatchForce persoonsgegevens uitwisselen. MatchForce kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen. Evenals het marktonderzoekbureau dat het klanttevredenheidsonderzoek uitvoert voor MatchForce en aan werkgevers in geval van sollicitatieprocedures. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer MatchForce aan een wettelijke verplichting moet voldoen. MatchForce zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
MatchForce zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MatchForce zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MatchForce passende beveiligingsmaatregelen genomen.  MatchForce treft alle technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk voor een optimale beveiliging van de gegevensverzameling, zodat toegang door onbevoegden zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Alle computers van MatchForce zijn beveiligd met een password. Privacy gevoelige e-mail wordt beveiligd verzonden via ZIVVER.
 

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Uw rechten
U heeft het recht om MatchForce een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u MatchForce verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

        MatchForce
        Willem de Zwijgerlaan 60, 2252 VS Voorschoten
        Telefoonnummer: 085 – 002 75 66
        E-mailadres: info@matchforce.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MatchForce, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2021.

MatchForce kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.