Klachtenreglement

Klachtenreglement MatchForce Jobcoaching BV hierna genoemd MatchForce.

I. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Definities:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. MatchForce, bureau voor jobcoaching, re-integratie, verzuimbeheersing, arbeidskundig advies gevestigd Willem de Zwijgerlaan 60, 2252 VS Voorschoten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 62642898 (MatchForce Jobcoaching BV).
 2. Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) MatchForce.
 3. Medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor MatchForce, ongeacht of hij of zij in dienst is van MatchForce of ingehuurd.
 4. Ontvanger: de directie van MatchForce die de klacht in ontvangst neemt.
 5. Klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2. Klachtrecht:

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop MatchForce zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij MatchForce.
 2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder verantwoordelijkheid van MatchForce, wordt aangemerkt als een gedraging van MatchForce.
 3. Bij aanvang van de dienstverlening zal elke klant dit klachtenreglement ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling:

MatchForce draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

II. Behandeling van klachten

Artikel 4. Indienen van een klacht

 1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de directie van MatchForce.
 2. Een klacht over de directie van MatchForce kan ingediend worden bij:
  Stichting Register Arbeidsdeskundigen, t.a.v. secretariaat, Postbus 9696, 3506 GR Utrecht.
 3. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan de klager een afschrift ontvangt.
 4. De klacht bevat tenminste:
  1. De naam en het adres van de klager
  2. De dagtekening
  3. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 5. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling.
 6. MatchForce kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.
 7. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen vier weken na de ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Interventie

 1. Zodra MatchForce naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht.
 2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat MatchForce ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
 3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

 1. MatchForce bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  1. De afhandelingstermijn
  2. De verdere procedure
  3. De contactpersoon
  4. De mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. MatchForce zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

Artikel 7. Onpartijdige klachtenbehandelaar.

 1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van MatchForce tenzij:
  1. De directie zelf onderwerp is van de klacht
  2. De directie de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
 2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een medewerker, die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Indien dit niet mogelijk is, zal een extern en onpartijdig adviseur worden aangesteld uit het netwerk van MatchForce.

Artikel 8. Niet verplicht in behandeling nemen.

 1. MatchForce is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  1. Waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld.
  2. Die langer dan 1 jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  3. Die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest.
  4. Zolang ter zake daarvan een opsporingsverzoek op bevel van de Officier van Justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsverzoek op bevel van de Officier van Justitie of een vervolging gaande is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Toezendingsplicht beklaagde

Aan degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht evenals van de daarbij meegezonden stukken gestuurd.

Artikel 10. Hoorplicht

 1. MatchForce stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien, indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag gestuurd.

Artikel 11. Afhandelingstermijn

 1. MatchForce handelt de klacht af binnen 6 weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen, die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt, dan geldt lid twee van dit artikel.
 2. MatchForce kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12. Afhandeling

 1. MatchForce stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
 2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van MatchForce kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
 3. Voor de UWV kandidaten geldt dat wanneer de klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld de klager het recht heeft contact op te nemen met de arbeidsdeskundige van het UWV.
 4. Voor de overige kandidaten geldt dat wanneer de klager meent dat zijn of haar klacht niet naar behoren is afgehandeld de klager het recht heeft contact op te nemen met de opdrachtgever (de werkgever of de gemeente).

III. Overige bepalingen

Artikel 13. Verantwoordingsinformatie

MatchForce draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

 1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld.
 2. Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Artikel 15. Citeertitel, inwerkingtreding

 1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement MatchForce.
 2. Dit reglement is vastgesteld op 19 februari 2015.
 3. Dit reglement is aangepast op 25 maart 2016.