Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

MatchForce Jobcoaching B.V.

 

1. Definities

MatchForce: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MatchForce Jobcoaching B.V., statutair gevestigd te Voorschoten en aldaar kantoorhoudende aan Willem de Zwijgerlaan 60, 2252 VS Voorschoten.

Diensten: onder diensten wordt verstaan detachering, advisering, werving en selectie, ziekteverzuimbegeleiding, jobcoaching, verzorging re-integratietrajecten en trainingen.

Detachering: het plaatsen van een werknemer van MatchForce bij opdrachtgever, voor de duur van de contractueel overeengekomen termijn, teneinde werkzaamheden bij opdrachtgever te verrichten.

Detacheringsovereenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen opdrachtgever en MatchForce om een werknemer van MatchForce werkzaamheden bij opdrachtgever te laten uitvoeren.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk aangeeft gebruik te willen maken van door MatchForce aangeboden diensten of detachering.

Werknemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MatchForce Jobcoaching B.V. een arbeidsovereenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk en geldig indien en voor zover dit voorafgaand aan de totstandkoming van de (deel)overeenkomst schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de (deel)overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.

3. Prijs

Voor de levering van een dienst is opdrachtgever het in de overeenkomst afgesproken bedrag verschuldigd vermeerdert met de omzetbelasting en eventueel vooraf besproken nadere kosten.

4. Betalingsvoorwaarden

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op vermeld IBAN nummer. Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat de debiteur van rechtswege in verzuim is en een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd is. Deze rente wordt zonder dat enige ingebrekestelling nodig is in rekening gebracht aan de debiteur. Bij wanbetaling worden de incassokosten, de kosten van de rechtsbijstand en/of de buitengerechtelijke kosten op de debiteur verhaald.

5. Leveringen en diensten

5.1             Offerte

Alle offertes die worden uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de offerte niet binnen 10 werkdagen is geaccepteerd kunnen hierin wijzigingen optreden.

  • Klachtenprocedure

Klachten over geleverde diensten en/of de nota kunnen aangetekend schriftelijk of mondeling, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht worden ingediend bij de directie van MatchForce. De klager ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van de klacht en de naam van de persoon die de klacht onderzoekt. De klacht wordt intern onderzocht door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Binnen 6 weken na datum ontvangst van de klacht wordt schriftelijk inhoudelijk en gemotiveerd op de klacht gereageerd over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen. De klacht wordt als afgehandeld beschouwd als naar overtuiging van de directie van MatchForce naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht alles in het werk is gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.

  • Levering

MatchForce zal bij de levering van de onderscheidenlijke diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Alle diensten worden aanvaard door en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van MatchForce. Levering van afgesproken diensten kan slechts na overleg en met instemming van de opdrachtnemer worden gewijzigd. Onjuiste informatieverstrekking door de opdrachtgever kan aanleiding geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, waarbij de opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden zal zijn. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening inschakeling van een derde nodig is, zal daarover voorafgaand overleg worden gepleegd met de opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid

MatchForce is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. In geval van detachering moet opdrachtgever verzekerd zijn voor aansprakelijkheid en dit aan MatchForce kunnen aantonen. MatchForce draagt de bevoegdheid tot het geven van opdrachten ten aanzien van de werkzaamheden, waarmee de gedetacheerde bij de opdrachtgever is belast en het toezicht daarop, over aan de opdrachtgever.

7. Overmacht

MatchForce is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.

8. Website

Geen rechten kunnen worden ontleend aan informatie die vermeld staat op de website.

9. Geschillenregeling

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MatchForce is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen opdrachtgever en MatchForce gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.